Rozwiązania dla gastronomii i HoReCa
Ogólne warunki sprzedaży


§1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej „OWS” określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez spółkę Weindich Sp. z o.o. z siedzibą w 41-503 Chorzów, ul. Adamieckiego 8 NIP: 627-101-40-23, REGON: 272819628 – wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000147440, zwaną dalej „Weindich”.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Weindich chyba, że strony danej umowy postanowiły inaczej.
 3. Niniejsze OWS obowiązuje wyłącznie przy umowach sprzedaży towarów i usług oferowanych przedsiębiorcom (relacje typu B2B).
 4. Każda modyfikacja lub odstępstwo od zapisów zawartych w OWS wymaga ujęcia jej w formie pisemnej w treści danej umowy i/lub stosownego załącznika do umowy pod rygorem nieważności.
 5. Każdorazowy obowiązek zapoznania się z OWS znajduje się po stronie podmiotu, zwanego dalej „Klientem” zawierającegodaną umowę z Weindich.
 6. Jeżeli Klient pozostaje w stałych relacjach handlowych z Weindich strony zgodnie przyjmują, iż przyjęcie przez KlientaOWS podczas zawierania pierwszej umowy z Weindich poczytuje się jako przyjęcie OWS przez Klienta dla wszystkich kolejnych umów zawieranych między stronami do czasu zmiany lub odwołania zapisów OWS przez Weindich.
 7. Weindich oświadcza, iż w stosunku do wszystkich oferowanych przez Weindich towarów zastosowanie mają odpowiednie normy prawne przepisów krajowych i europejskich.
 8. Weindich oświadcza, iż wszelkie informacje techniczne dotyczące właściwości towarów, a w szczególności ich gatunków, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, jakości, budowy, składu, tolerancji wymiarowych, tolerancji wagowych, wzorców wynikających z przedstawionych przez Weindich katalogów, ofert, prospektów oraz innych materiałów reklamowych są informacjami orientacyjnym i tym samym nie mogą być traktowane przez Klienta jako wiążące dla Weindich.
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla Weindich.
 10. Do umów zawieranych pomiędzy Weindich a Klientem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§2 Oferta zakupu

 1. Wszelkie ceny towarów podane w ofertach skierowanych do Klienta wiążą strony przez okres podany w danej ofercie. Po upłynięciu tego okresu cena danego towaru oferowanego Klientowi przez Weindich może ulec zmianie.
 2. Wszelkie ceny towarów podane w ofertach skierowanych do Klienta są cenami netto. Każdorazowo do ceny danego towaru doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży towaru. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje, gdy w danej ofercie wyraźnie wskazano, iż cena danego towaru jest ceną brutto.
 3. Każdorazowa propozycja dokonania sprzedaży towaru złożona przez Weindich na rzecz Klienta nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1974 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 2018.1025 z późn. zm.
 4. Każdorazowa propozycja dokonania sprzedaży towaru złożona przez Weindich na rzecz Klienta będzie traktowana jako propozycję warunków zakupu towaru przez Klienta celem złożenia przez Klienta stosownego zamówienia.

§3 Zamówienie towaru

 1. Każdorazowe zamówienie przesłane przez Klienta do Weindich powinno zawierać opis przedmiotu zamówienia, proponowany termin realizacji zamówienia. Każdorazowo zamówienie musi być zaakceptowane przez Weindich zanim rozpocznie się jego realizacja.
 2. Niedopełnienie przez Klienta obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 OWS skutkujące dostawą od Weindich towaru niezgodnego z oczekiwaniami Klienta nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji przez Klienta. Całkowity koszty ewentualnej wymiany towaru, o który mowa w zdaniu poprzedzającym na towar zgodny z oczekiwaniami Klienta ponosi Klient.
 3. Koszty dostawy towaru do Klienta oraz koszty ewentualnych innych usług dodatkowych każdorazowo są ustalane z Klientem podczas składania danego zamówienia.
 4. Wszelkie koszty mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia w związku z jego realizacją, a w szczególności, pakowanie, przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek obciążają Klienta, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 5. Weindich może przyznać na rzecz Klienta odpowiednie rabaty, upusty, bonifikaty itp. Wysokość przyznanych Klientowi rabatów, upustów, bonifikat itp. będzie każdorazowo ustalana przez Weindich w sposób indywidualny w stosunku do danego zamówienia.
 6. Weindich każdorazowo potwierdzi pisemnie ostateczne warunku danego zamówienia, w tym przyznane Klienta rabaty, upusty, bonifikaty itp.
 7. Weindich jest uprawniony do pobrania od Klienta zaliczki. Wysokość zaliczki będzie każdorazowo ustalana przez Weindich. Zaliczka zostanie rozliczona przez Weindich po dokonaniu końcowego odbioru towaru przez Klienta.
 8. Weindich każdorazowo dołączy do danego zamówienia stosowne dokumenty świadczące o jakości dostarczanego towaru, a w szczególności atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.

§4 Zwrot towaru

 1. Zakupione przez Klienta towary nie podlegają zwrotowi.
 2. Weindich w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami nie dopuszcza możliwości zwrotu towarów. Zwroty są możliwe jedynie gdy dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem Klienta, a o tej niezgodności klient poinformuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Weindich w terminie do 5 dni od daty otrzymania towaru.Zwrot towaru niezgodnego z zamówienie Klienta jest bezpłatny.
 3. W pozostałych przypadkach Weindich każdorazowo musi wyrazić zgodę na zwrot zakupionego przez Klienta towaru.Zwrot taki każdorazowo będzie wiązał się z koniecznością pokrycia przez Klienta kosztów dostawy do Weindich.
 4. W przypadku dokonania zwrotu towarów na zasadach, o których mowa w pkt. 3 Weindich uprawniony jest do pobrania opłaty administracyjnej w wysokości 12% wartości zwracanego towaru.
 5. Warunkiem przyjęcia zwrotu zakupionych przez Klienta towarów jest pisemna lub e-mailowa zgoda Weindich.
 6. Warunkiem przyjęcia zwracanych przez Klienta towarów jest ich oryginalne opakowanie oraz brak znamion użytkowania i/lub jakichkolwiek uszkodzeń czy też odstępstw od parametrów zawartych w dokumentach zakupu, atestach, certyfikatach, deklaracji zgodności itp. zwracanych przez Klienta towarów.

§5 Dostawa towaru

 1. W przypadku, gdy Klient bez uzasadnienia nie odbierze towaru w wyznaczonym przez Weindich terminie całkowity koszty związany z realizacją danej dostawy ponosi Klient.
 2. W przypadku, gdy Klient dokona odbioru towaru z magazynu Weindich własnym środkiem transportu, odpowiedzialność z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru z magazynu Weindich.
 3. W przypadku, gdy Klient zleci odbiór towaru z magazyny Weindich osobie trzeciej odpowiedzialność z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru z magazynu Weindich.
 4. W przypadku, gdy dostawa towaru jest realizowana środkiem transportu należącym do Weindich odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta w momencie rozładunku towaru.
 5. Klient każdorazowo zobowiązany jest do skontrolowania pod względem jakości, ilości oraz zgodności z zamówieniem dostarczonego przez Weindich towaru natychmiast po jego wydaniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Klient zobowiązany jest dokonać stosownej adnotacji na dokumencie przewozowym lub dowodzie wydania towaru.
 6. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń w stosunku do dostarczonego towaru Klient zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym fakcie Weindich oraz umożliwić Weindich zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.
 7. Każdorazowy odbiór przez Klienta towaru z pominięciem dokonania adnotacji, o której mowa w § 5 ust. 5 OWS traktowanie będzie jako dostarczenie Klientowi towaru zgodnie z zamówieniem.
 8. W przypadku, gdy dokonanie przez Klienta kontroli dostarczonego towaru okaże się niemożliwe z uwagi na rodzaj opakowania towaru lub zaistnienia innych obiektywnych przyczyn uniemożliwiających dokonanie kontroli towaru przez Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać kontroli dokumentów przewozowych, a także ilości oraz stanu samych opakowań, a w szczególności wagi, danych dotyczących oznaczenia towaru, szkód widocznych z zewnątrz. Natychmiast po rozpakowaniu towaru Klient zobowiązany jest dokonać szczegółowej kontrolidostarczonego towaru, a o jej wyniku niezwłocznie, nie później niż do 5 dni od odebrania towaru poinformować Weindich. Uchybienie ww. terminowi skutkuje brakiem podstaw do rozpatrzenia reklamacji za szkody powstałe w transporcie.
 9. Klient zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności, o których mowa w § 5 OWS pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Weindich jakichkolwiek roszczeń związanych z dostawą towaru przez Weindich.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek wad w towarze, w tym wad ukrytych, Klient zobowiązany jest zaniechać jakiegokolwiek użytkowania i przetwarzania towaru, zabezpieczyć wadliwy towaru oraz przechowywać go do momentu wymiany lub zwrotu towaru do Weindich. Dalsze użytkowania wadliwego towaru będzie równoznaczne z przyjęciem przez Klienta bez uwag dostawy towaru i zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do tego towaru.
 11. Zgłoszenie przez Klienta do Weindich wady ukrytej towaru musi nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wykrycia danej wady.
 12. Weindich nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru jeżeli opóźnienie w dostawie towaru nie powstało z wyłącznej winy Weindich.

§6 Gwarancja jakości

 1. Weindich udziela gwarancji na dostarczone przez Weindich towary, które nie posiadają gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji udzielonej przez Weindich może się różnić dla każdego z towarów.
 2. W przypadku towarów, na które udzielono gwarancji producenta okres gwarancji wynika wprost z dołączonej do towarów przez producenta karty gwarancyjnej.
 3. Okres gwarancyjny, o którym mowa w § 6 ust. 1 OWS rozpoczyna bieg od momentu wydania towaru Klientowi chyba, że strony w potwierdzeniu zamówienia postanowiły inaczej.

§7 Rękojmia za wady fizyczne

 

Weindich w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1974 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 2018.1025 z późn. zm. wyłącza stosowanie rękojmi za wady fizyczne dostarczonych przez Weindich towarów.

 

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia i zgłoszenia przez Klienta wady towaru Weindich w terminie do 14 dni w przypadku Klienta będącego konsumentem oraz 30 dni w przypadku Klienta będącego przedsiębiorca od daty otrzymania reklamacji podejmie decyzję dotyczącą zasadności złożonej przez Klienta reklamacji.
 2. Weindich zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 OWS w przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest opinia osób trzecich, a w szczególności producentów lub dostawców części składowych towaru lub materiałów, z których towar został wykonany oraz w przypadku, gdy do naprawy towaru konieczne są części zamienne wymagające uprzedniego sprowadzenia. W takim przypadku Weindich zobowiązany jest powiadomić klienta o przyczynach wydłużenia ww. terminu.
 3. Odpowiedzialność Weindich z tytułu wad lub braków ilościowych towarów ograniczona jest wyłącznie do postanowień niniejszego OWS oraz do wysokości nie przekraczającej wartości reklamowanego przez Klienta towaru wraz z ewentualnymi kosztami transportu towaru.
 4. Klient w przypadku zgłaszania reklamacji towaru zobowiązany jest udostępnić niezwłocznie Weindich celem umożliwić zbadanie wadliwego towaru w miejscu jego dostawy lub wykorzystania, jak również przekazać Weindich wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu użycia towaru, a w szczególności technologii jego obróbki czy też warunków w jakich towar jest używany przez Klienta.

§9 Warunki płatności

 1. Faktury VAT wystawiane przez Weindich są każdorazowo płatne w terminach wskazanych na fakturze licząc od dnia ich wystawienia.
 2. Za dzień płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Klienta.
 3. W przypadku opóźnień w płatności faktury VAT Weindich jest uprawniony do naliczenia odsetek stawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności wskazany na danej fakturze VAT.
 4. W przypadku opóźnień w płatności faktury VAT Weindich zastrzega sobie prawo do wstrzymania ewentualnych dalszych dostaw towaru i/lub świadczenia usług, w tym również usług związanych z ochroną gwarancyjną towarów, jeżeli takowe mają mieć miejsce, do momentu uregulowania przez Klienta wszelkich należności na rzecz Weindich.
 5. W przypadki opóźnień w płatności faktur VAT Weindich uprawniony będzie do wysłania do Klienta monitów przypominających o płatności i/lub wezwania do zapłaty. Każdorazowy koszt wysłania monitu i lub wezwania do zapłaty to 15zł netto. Kwota ta zostanie każdorazowo doliczona do dochodzonej przez Weindich od Klienta faktury VAT.
 6. Weindich zastrzega sobie prawo do żądania, niezależnie od ustalonego wcześniej z Klientem terminu płatności, zapłaty ceny przed wydaniem towaru jeżeli po stronie Klienta będzie istniało uzasadnione przypuszczenia, iż Klient nie wywiąże się z konieczności uiszczenia stosownej płatności.
 7. Jeżeli Klient w ustalonym przez Weindich terminie nie dokona odbioru towaru Weindich jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami składowania towaru.
 8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 Weindich jest uprawniony do naliczania na rzecz Klienta opłaty w wysokości 50zł netto za każdy dzień składowania nieodebranego przez Klienta towaru. Ww. opłata będzie również naliczana w przypadku nieodebrania przez Klienta towaru dostarczonego do serwisu Weindich celem naprawy i/lub ekspertyzy.
 9. Jeżeli Klient z przyczyn obiektywnie od niego niezależnych nie odbierze towaru w ustalonym przez Weindich terminie, Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej wcześniejszy odbiór towaru odebrać towar od Weindich ponosząc wszelkie koszty jego składowania, transportu oraz ponownej dostawy. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Weindich jest uprawnione do żądania zapłaty całości ceny za towar i usługi, w takim sposób jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 10. Po upływie terminu 30 dni, od dnia w którym towar miał zostać pierwotnie odebrany przez Klienta wyłączne ryzyko i koszt dalszego przechowywania towaru przez Weindich ponosi Klient.
 11. Klient nie jest uprawniony do złożenia Weindich oświadczenia o potrąceniu jakichkolwiek należności.
 12. Klient nie jest uprawniony do dokonania cesji jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z zawartej z Weindich umowy i/lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Weindich.
 13. W przypadku wystąpienia dostaw częściowych towaru Weindich jest uprawniony do uznania danej dostawy za odrębną transakcje, a co za tym idzie wystawienia na rzecz Klienta odrębnej faktury Vat z tytułu dostawy danej części towaru o ile pisemna umowa zawarta pomiędzy Weindich a Klientem nie stanowi inaczej.

§10 Odpowiedzialność Weindich

 1. Odpowiedzialność Weindich związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towaru nie obejmuje obowiązku naprawienia szkód przez Weindich dotyczących spodziewanych przez Klienta korzyści, a w szczególności utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy i dobrego imienia Klienta itp.
 2. Weindich nie ponosi odpowiedzialności za przydatność dostarczonego zgodnie z zamówienie Klienta towaru w stosunku do pożądanych przez Klienta celów.

§11 Zastrzeżenie własności Weindich

 1. Weindich zastrzega sobie, iż prawo własności towaru przechodzi na Klienta w momencie zapłaty całości ceny z tytułu dostawy towaru przez Weindich.
 2. Weindich zastrzega sobie, iż do czasu zapłaty całości ceny Weindich jest uprawniony do odebrania towarów będących w posiadaniu i/lub pod kontrolą Klienta a także innej osoby trzeciej, której towar został powierzony.
 3. Klient jest zobowiązany umożliwić Weindich swobodny dostęp do towarów oraz ich odbiór przez Weindich lub wskazaną przez Weindich inną osobę trzecią.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Weindich Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów.
 2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na adres e-mail: [email protected] na podany powyżej adres poczty tradycyjnej.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych („umowa”); na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych : imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, adres dostaw, NIP, REGON, przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres realizacji umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Umowy lub też z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
 7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji umowy. W przypadku nie podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
 11. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe, finansowe, ubezpieczeniowe i serwisowe, Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).