Przemysł mięsny i spożywczy
Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+
Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, której od lat jesteśmy Partnerem, aktualnie realizuje projekt: „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+”. Wraz z nimi poszukujemy osób po 30 roku życia, które byłyby zainteresowane uczestnictwem w projekcie.

SZCZEGÓŁY:
Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

OKRES REALIZACJI:
Od 01.10.2021 do 31.03.2023

DLA KOGO:
Projekt skierowany 30 os. dorosłych 16k/14m, powyżej 30 roku życia z woj. Śląskiego, subregionu centralnego. Bezrobotnych/biernych zawodowo w tym:
  • osób w wieku 50 lat i więcej;
  • osób z niepełnosprawnościami;
  • osób długotrwale bezrobotnych;
  • osób o niskich kwalifikacjach.
Z pierwszeństwem udziału uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020 z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Obszary zamieszkania kandydatów: subregion centralny

Więcej informacji oraz dokumenty dot. uczestnictwa w projekcie dostępne na stronie Izby.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel. 32 2596261