Przemysł mięsny i spożywczy
Fundusze

 


Informujemy, że firma WEINDICH SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.
 
"Opracowanie innowacyjnej technologii pasteryzacji produktów żywnościowych z wykorzystaniem mikrofal również w atmosferze zmodyfikowanej" 
(Numer projektu POIR.01.01.01-00-1438/15)
 
Celem przedmiotowego projektu jest stworzenie unikatowego na skalę światową urządzenia do pasteryzacji produktów mięsnych w środowisku powietrznym z wykorzystaniem technologii mikrofalowej. Zastosowanie ogrzewania mikrofalowego w skali przemysłowej do procesu pasteryzacji produktów mięsnych pozwoli na znaczne oszczędności czasu i surowców wykorzystywanych z branży mięsnej, przy jedoczesnym zachowaniu standardów bezpieczeństwa żywności.
 
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie i zbudowanie prototypu urządzenia wykorzystującego fale mikrofalowe w celu pasteryzacji produktów w oparciu o wyniki otrzymane w fazie badan przemysłowych. Prace rozwojowe polegać będą m.in. na ujednoliceniu parametrów procesu i dostosowaniu ich do konkretnych produktów, testach walidacji i niezbędnych usprawnieniach. Wyniki projektu pozwolą na późniejsze wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu dla branży mięsnej.
 
Koszt projektu: 4 367 116,20 PLN
Kwota dofinansowania: 2 260 483,35 PLN

Weindich Spółka Jawna zrealizowała:

Projekt współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


„Dotacja na kapitał obrotowy Weindich w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”


Umowa o dofinansowanie: POIR.03.04.00-24-0472/20-00
Projekt realizowany: okres od 25.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

Beneficjent: Weindich Spółka Jawna
Wartość projektu: 265 686,84 PLN
Dofinansowanie: 265 686,84 PLN
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020


„Udział w Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych
POLAGRA-TECH 2019, w celu ekspansji na nowe rynki zbytu
w branży spożywczej”


Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.05.03-24-0363/19-00
Projekt realizowany: okres od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.

Beneficjent: Weindich Spółka Jawna
Wartość projektu: 249 168,00 PLN
Dofinansowanie: 124 584,00 PLN
 


Nazwa Projektu: Wdrożenie platformy analizy danych, typu Business Intelligence w przedsiębiorstwie Weindich,
umożliwiającej zautomatyzowane przetwarzanie danych dla partnerów biznesowych.


Umowa: UDA-POIG.08.02.00.24-119/14-00 z dnia 17.06.2014 r.
Nazwa Beneficjenta: Weindich Spółka Jawna
Projekt realizowany: od 07.2014 r. do 08.2015 r.
Wartość projektu: 440 300,00 zł netto
Wartość dofinansowania: 308 210,00 zł netto

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

WPROWADZENIE NOWOCZESNYCH TECHNIK SPRZEDAŻOWYCH
POPRZEZ URUCHOMIENIE KUCHNI SZKOLENIOWEJ
UDA-RPSL.01.02.03-00-128/10-01


Beneficjent:
WEINDICH SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 1 398 136,99 PLN
Dofinansowanie: 573 006,96 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

UDZIAŁ FIRMY WEINDICH SP.J. W MISJI GOSPODARCZEJ
ZWIĄZANEJ Z TARGAMI BRANŻOWYMI W USA
 
Beneficjent:
WEINDICH SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 20 000,00 PLN
Dofinansowanie: 9 000,00 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

WEINDICH SPÓŁKA JAWNA uzyskała dofinansowanie na realizację Projektów:

  • „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez doradztwo przy wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania”
  • „Uruchomienie produkcji systemów centralnego mycia”
  • „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup zintegrowanego systemu zarządzania oraz sprzętu komputerowego i biurowego”